Gedragscode (Vrijwillige) Medewerkers

Gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers van Stichting Schets

Bij Stichting Schets is een respectvolle omgang met deelnemers aan onze activiteiten van groot belang. Wij erkennen dat grenzen in contact niet altijd eenduidig zijn. Wat voor de ene persoon acceptabel is, kan voor een ander onprettig zijn. Daarom hanteren we heldere richtlijnen voor alle (vrijwillige) medewerkers om een veilige omgeving te waarborgen.

Als Stichting Schets hebben we een gedragscode opgesteld die bestaat uit twee delen: richtlijnen voor een veilige omgeving voor zowel kinderen als vrijwilligers, en een beschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat het uitgangspunt vormt voor ons beleid omtrent discipline en sancties. Als je bij ons komt werken, vragen we je om deze gedragscode te onderschrijven. Hiermee bevestig je dat je de gedragscode kent en ernaar zult handelen.

Gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

  1. Zorg voor een omgeving waarin minderjarigen zich veilig en gerespecteerd voelen.
  2. Behandel minderjarigen op een manier die hun waardigheid niet aantast.
  3. Respecteer de privacy van minderjarigen en betreed alleen het privéleven indien strikt noodzakelijk.
  4. Vermijd elke vorm van seksuele benadering of misbruik tegenover minderjarigen. Elke seksuele handeling, contact of relatie met een minderjarige jonger dan 16 jaar is volstrekt verboden en wordt beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. Vermijd aanrakingen die redelijkerwijs als seksueel of erotisch ervaren kunnen worden door minderjarigen.
  6. Toon tijdens activiteiten met minderjarigen, zoals trainingen, kampen of uitjes, respect en terughoudendheid, vooral in ruimtes als kleedkamers of hotelkamers.
  7. Bescherm minderjarigen actief tegen ongelijke behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zie erop toe dat de gedragscode wordt nageleefd door alle betrokkenen bij minderjarigen.
  8. Meld ongepast gedrag dat in strijd is met deze gedragscode en verdachte situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de door het bestuur aangewezen personen.
  9. Accepteer noch verstrek onredelijke (im)materiële vergoedingen.
  10. Handel in lijn met de geest van de gedragscode in situaties waar de code niet direct voorziet. Zoek indien nodig contact met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele lading dat de waardigheid van een persoon aantast. Dit omvat bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situaties, evenals handelingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedrag dat binnen deze beschrijving valt, kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast.

Sancties omvatten tijdelijke of permanente uitsluiting van vrijwilligerswerk met minderjarigen, met registratie van persoonsgegevens in een centraal register.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag dat volgens het bestuur onder het Wetboek van Strafrecht valt, zal worden gemeld bij politie/justitie.

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Stichting Schets conform modelcontract van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).