Beleidsplan 2022-2025

BELEIDSPLAN STICHTING SCHETS

Hoofdstuk 1: Het ontstaan van de stichting

In mei 2018 hebben een groep enthousiaste bewoners van Spoorwijk besloten om de handen ineen te slaan en Spoorwijk een extra boost te geven. Na jarenlang in de buurt te hebben gewoond, waren ze goed bekend met de behoeften en uitdagingen van de wijk. Gedreven door de wens om Spoorwijk nog leefbaarder te maken en actief bij te dragen aan de gemeenschap, hebben ze de stichting Sociaal Cultureel Huis voor Educatie en Talentontwikkeling Spoorwijk (SCHETS) opgericht.

Dit beleidsplan is van toepassing voor de periode van 2022 tot en met 2025.

Hoofdstuk 2: Visie en Missie van de Stichting

Stichting SCHETS gelooft in de onbenutte talenten en potentie van alle bewoners van Spoorwijk. Wij zijn ervan overtuigd dat ontmoeting, samenwerking en sociale verbinding de sleutel zijn tot een sterke, inclusieve en vitale samenleving. Als initiatiefnemers streven wij ernaar om samen met de gemeenschap een sociale beweging op gang te brengen waarin iedereen de kans krijgt om te participeren en te groeien. Onze missie is het versterken van de positie van de Spoorwijker in de maatschappij en het bevorderen van interculturele ontmoetingen en begrip tussen diverse bewonersgroepen.

Het doel van de stichting, zoals ook vastgelegd in de statuten, is om op de lange termijn een interessant en gevarieerd aanbod van activiteiten en talentontwikkeling te bieden, dat aansluit bij de behoeften en interesses van de bewoners. Daarnaast streven we ernaar om een dynamische ontmoetingsplaats te zijn voor jong en oud. Om deze doelen te bereiken, zullen we samenwerken met verschillende organisaties binnen en buiten de wijk. We stellen onze ruimte ook beschikbaar aan andere verenigingen en stichtingen in Den Haag, met name in Spoorwijk, tegen een geringe vergoeding.

Hoofdstuk 3: Ambities

Als stichting hebben we verschillende ambities om onze visie en missie te realiseren. We streven ernaar om kinderen te ondersteunen door huiswerkbegeleiding en andere vormen van ondersteuning aan te bieden, met als doel hun schoolprestaties te verbeteren en hun kansen voor de toekomst te vergroten. Daarnaast willen we voldoende beweging en sport stimuleren door sport- en dansactiviteiten aan te bieden die toegankelijk zijn voor alle bewoners. We erkennen ook de behoeften van kwetsbare groepen, zoals jonge (alleenstaande) moeders, ouderen en nieuwkomers, en willen hen de mogelijkheid bieden om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dit realiseren we onder andere door taallessen aan nieuwkomers aan te bieden, inloopspreekuren te organiseren voor ouderen en bijeenkomsten en workshops voor jonge moeders te faciliteren

Hoofdstuk 4: Uitwerking van plannen

Bij de uitwerking van onze plannen zullen we de volgende richtlijnen hanteren:

  • Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en zal voornamelijk een aansturende rol hebben.
  • In de oprichtingsfase bestaat het bestuur uit drie personen, maar we streven naar versterking door meer mensen op korte termijn.
  • Voor de dagelijkse werkzaamheden zal er een co√∂rdinator en ondersteunend personeel worden aangesteld.
  • We verwelkomen vrijwilligers die zich geroepen voelen om deel te nemen aan dit initiatief. Aanmelding kan via onze website.
  • We streven ernaar om de geplande activiteiten zoveel mogelijk kosteloos aan te bieden. Indien nodig kan er een kleine eigen bijdrage worden gevraagd.
  • Om de activiteiten kosteloos te kunnen aanbieden, zullen we actief op zoek gaan naar sponsoren, fondsen en donateurs.
  • Informatie over de geplande activiteiten en de voortgang ervan zal regelmatig worden gedeeld op onze website.
  • Op onze website is een uitgebreide lijst van activiteiten te vinden die door de stichting zelf of in samenwerking met andere partijen worden aangeboden.
  • Het bestuur streeft ernaar om de totale kosten van SCHETS in een redelijke verhouding te houden tot de totale inkomsten.
  • Het jaarverslag, inclusief de begroting, en de statuten zijn beschikbaar op onze website.

Dit beleidsplan biedt een gedetailleerde visie en strategie voor Stichting SCHETS in de komende jaren. We streven ernaar om de gemeenschap van Spoorwijk te versterken en een positieve impact te hebben op het leven van alle bewoners. Samen maken we van Spoorwijk een bruisende en inclusieve wijk waar iedereen zich thuis voelt.