Beleidsplan 2022-2025

BELEIDSPLAN STICHTING SCHETS

 Hoofdstuk 1: Het ontstaan van de stichting

Een stel enthousiaste bewoners van Spoorwijk besloten in mei 2018 om de handen ineen te slaan om Spoorwijk een extra boost te geven. De tijd was rijp om alle ideeën en mooie woorden om te zetten in daden. Deze bewoners wonen al geruime tijd in Spoorwijk en weten daarom welke behoeften er binnen de wijk zijn. Omdat zij willen dat Spoorwijk een nog fijnere wijk wordt om te wonen en hier hun steentje aan willen bijdragen, hebben zij de stichting Sociaal Cultureel Huis voor Educatie en Talentontwikkeling Spoorwijk (SCHETS) opgericht.

Dit beleidsplan geldt voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Hoofdstuk 2: Visie en Missie van de Stichting

Stichting SCHETS is overtuigd van de talenten van alle bewoners van Spoorwijk, en gelooft in de kracht van ontmoeten, samenwerking, en sociale verbindingen. Als initiatiefnemers bouwen wij met elkaar aan een sterke, sociale, inclusieve, vitale en lokale samenleving. Wij zetten ons dagelijks in om alle mensen, van jong tot oud hieraan mee te laten doen. Stichting SCHETS wil de positie van Spoorwijker in de maatschappij en zijn kansen op sociaaleconomisch gebied versterken. Zij wil diverse doelgroepen verbinden en heeft verder als doel het stimuleren van interculturele ontmoetingen en het verbeteren van de relatie tussen diverse bewonersgroepen.

Het doel van de stichting, zoals ook verwoord in de statuten, is om op lange termijn een op de bewoners afgestemd interessant, en gevarieerd aanbod van activiteiten, ruimte voor talentontwikkeling in alle vormen die er zijn en er nog gaan komen, aan te bieden, en een (met de tijd en behoeftes mee veranderende) ontmoetingsplaats voor jong en oud te zijn. Dit wil zij bereiken door een uitgebreid activiteitenaanbod aan te bieden op het gebied van onder meer (taal)educatie, sport, zelfredzaamheid, talentontwikkeling en ontspanning. Stichting Schets wil hierbij samenwerken met verschillende organisaties in de wijk. De ruimte die tot haar beschikking staat, zal zij, tegen een geringe vergoeding, ook ter beschikking stellen aan andere verenigingen en stichtingen in Den Haag en in het bijzonders in Spoorwijk.

Hoofdstuk 3: Ambities

Door huiswerkbegeleiding en andere vormen van ondersteuning aan te bieden voor de kinderen, hopen wij dat de kinderen beter zullen presteren op school en zo hun kansen voor later vergroten. Omdat het voor de kinderen essentieel is dat zij voldoende bewegen, hoopt stichting Schets dat de sport- en dansactiviteiten hier een positieve bijdrage aan zullen leveren. Door ook activiteiten te organiseren voor andere kwetsbare groepen, zoals jonge (alleenstaande) moeders, ouderen en nieuwkomers, willen wij ervoor zorgen dat ook deze groepen voldoende participeren in de samenleving. Dit willen wij realiseren door onder meer taallessen aan te bieden aan nieuwkomers, inloopspreekuren te organiseren voor de ouderen en bijeenkomsten cq. workshops te organiseren voor jonge moeders.

Hoofdstuk 4: Uitwerking van plannen

Bij de uitwerking van de plannen zal de stichting het volgende in acht nemen:

  • Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en zal voornamelijk een aansturende rol hebben,
  • Het bestuur bestaat in de oprichtingsfase uit drie personen. Het streven is om op zeer korte termijn het bestuur te versterken met meer mensen,
  • Er zal een coördinator en ondersteunend personeel komen voor de dagelijkse werkzaamheden,
  • Iedereen die zich geroepen voelt om als vrijwilliger deel te nemen aan dit initiatief kan zich aanmelden. Aanmelding kan via de website,
  • De geplande activiteiten zullen zoveel mogelijk kosteloos aangeboden worden. Indien dit niet gaat, zal er een kleine eigen bijdrage gevraagd worden,
  • Om de activiteiten kosteloos aan te kunnen bieden zal de stichting actief op zoek gaan naar sponsoren, fondsen en donateurs,
  • Informatie over de geplande activiteiten en de voortgang ervan worden op de eigen website geplaatst,
  • Een uitgebreide lijst van de activiteiten die door dan wel in samenwerking met de stichting zullen worden aangeboden, is te vinden op de website van de stichting,
  • Het bestuur streeft er te allen tijde naar ervoor te zorgen dat de totale kosten van Schets in een redelijke verhouding staan tot de totale inkomsten,
  • Het jaarverslag, inclusief de begroting, en de statuten zijn te vinden op de website van de stichting.