Doelen

Het ultieme doel is op lange termijn een op de bewoners afgestemd interessant, en gevarieerd aanbod aan activiteiten, ruimte voor talentontwikkeling in alle vormen die er zijn en er nog gaan komen, aan te blijven bieden, inclusief een (met de tijd en behoeftes mee veranderende) ontmoetingsplaats voor jonge en oudere mensen.

De hiervoor opgerichte stichting SCHETS: Sociaal Cultureel Huis voor Educatie en Talentontwikkeling Spoorwijk, staat niet alleen voor de letterlijke betekenis van de woorden in deze afkorting, maar misschien voor nog wel belangrijker de waarde van het woord “schets” zelf.

Een schets is immers een niet-uitgewerkte tekening, een klad(je), of zelfs slechts een gedachtegang, bedoeld om iets op een eenvoudige manier duidelijk te maken, om ideeën te visualiseren en te ordenen, voor jezelf of voor anderen, maar een schets is ook om informatie aan leerlingen over te dragen.

De schetser legt er bepaalde gedachten in vast, maar meer ook niet. De schets is voor een tekenaar als het kladje is voor een schrijver. De schetsen zijn de voorlopers van het schilderij van de tekenaar of het boek van de schrijver.

Van Schets tot prestaties van wereldformaat

Een bewust gekozen titel, de stichting heeft namelijk veel ambitie! En het bestuur en de vrijwilligers zijn ook voortvarend te werk gegaan.

Stichting Schets ziet zichzelf als degene die de schets of het kladje maakt.

Degene die faciliteert in een (veilige) ontmoetingsplaats voor alle Spoorwijkers, die de sfeer bepaalt, die het aanbod van activiteiten / educatie faciliteert, coördineert of organiseert, die (creatieve) ruimte (aan)biedt voor talentontwikkeling, sport en spel. Degene die (structurele) verbinding legt tussen bewoners onderling.

Degene die samenwerking zoekt met andere instanties en organisaties om dit alles met en voor alle Spoorwijkers te realiseren.

Alle Spoorwijkers zijn namelijk zelf de daadwerkelijke schilders of schrijvers.

Zíj zijn degenen die op hun eigen niveau een prestatie van wereldformaat kunnen gaan leveren. De Spoorwijker die alle andere Spoorwijkers ontmoet in een gastvrije moderne locatie onder het genot van koffie of thee en een broodje, en de kans heeft en krijgt om te leren, te ervaren, te ontwikkelen, te maken of te creëren.

Missie

De missie van Stichting Schets is het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en ontwikkeling van de wijkbewoners, en ook het bevorderen van sociale cohesie en veiligheid in de wijk. Stichting Schets wil activiteiten die met en door de bewoners en organisaties worden uitgevoerd faciliteren en stimuleren. Daarnaast wil stichting Schets een uitgebreid activiteitenaanbod aanbieden op het gebied van (taal)educatie, sport en ontspanning.

Stichting Schets wil de positie van de Spoorwijker in de maatschappij en zijn/haar/hen kansen op sociaaleconomisch gebied versterken. Zij wil diverse doelgroepen verbinden en heeft verder als doel het stimuleren van interculturele ontmoetingen en het verbeteren van de relatie tussen diverse bewonersgroepen. Kortom: Stichting Schets wil werken aan (talent)ontwikkeling van alle bewoners van Spoorwijk om bij te dragen aan een sterke, sociale, inclusieve, vitale en lokale samenleving.

Schets verbindt, is transparant en toegankelijk.

Visie

Stichting Schets is overtuigd van de talenten van alle bewoners van Spoorwijk, en gelooft in de kracht van ontmoeten, samenwerking, en sociale verbindingen.

Als initiatiefnemers bouwen wij met elkaar aan een sterke, sociale, inclusieve, vitale en lokale samenleving. Wij zetten ons dagelijks in om alle mensen, van jong tot oud hieraan mee te laten doen. Schets versterkt en werkt aan de ontwikkeling van alle Spoorwijkers.

Schets werkt daarom ook aan een optimale samenwerking tussen alle partners in de wijk en daar buiten die hieraan kunnen bijdragen.